بسمه تعالي


شماره تلفنهاي شركت جهاد نصر كرمانشاه به علت كابل برگردان شركت مخابرات تغيير يافته

 


شماره تلفنهاي جديد شركتتلفخانه : 10 - 38431205 083

 

 

دفتر مديرعامل : 38431213 083

 

 

تلفكس : 38431214 083

 


 


روابط عمومي شركت جهاد نصر كرمانشاه